Általános üzleti feltételek – GASPER GROUP®

Hatály

1. A következő „Általános Üzleti Feltételek” (ÁÜF) az online shopban vásárolt termékek vonatkozásában a GASPER GROUP® és vásárlói között fennálló minden adásvételi szerződésre vonatkoznak a megrendelés napján érvényes változatban. Ettől eltérő megállapodások csak írásos formában érvényesek. A megrendelés leadásával a vásárló elfogadja az ÁÜF-et, és azt magára nézve kötelezőnek ismeri el.

2. Amennyiben a jelen ÁÜF egyes rendelkezései kötelező érvényű törvényi előírások alapján (különösen ilyenek a fogyasztóvédelmi törvény rendelkezései) részben vagy egészben érvénytelenné válnak, úgy a jelen ÁÜF fennmaradó rendelkezései változatlanul érvényben maradnak.

Szerződéskötés

A GASPER GROUP® fenntartja a jogot, hogy a mindenkori szolgáltatás-kínálatot tartalmilag bármikor módosítsa. A szerződés a megrendelés GASPERGROUP® általi elfogadásával jön létre, mégpedig vagy egy rendelésigazolás postai úton, telefaxon vagy e-mailben történő megküldésével, vagy a megrendelt termékek közvetlen megküldésével.

A szerződés nyelve

A szerződés tartalmának, minden egyéb információnak, az ügyfélszolgálatnak és panaszkelésnek a nyelve kizárólag a német nyelv.

Elállási jog távértékesítés esetén

1. Azok a vásárlók, akik a fogyasztóvédelmi törvény értelmében fogyasztónak minősülnek, a termék átvételétől számított 14 napig indoklás nélkül elállhatnak a vásárlástól. Ehhez elegendő, ha az elállási nyilatkozatot a határidőn belül indoklás nélkül megküldik.

2. Elállás esetén a vételár visszatérítésére kizárólag a vásárló által kézhez vett termékek visszajuttatása ellenében kerül sor. Ennek feltétele, hogy a termék használatlan és ismét eladható állapotban legyen. A visszaküldés költségeit a vásárló viseli.

3. Azoknál a termékeknél, amelyeken használat nyomai láthatók, vagy amelyek sérültek, a GASPER GROUP® az értékcsökkenésnek megfelelő ellentételezést érvényesít. Ugyanez vonatkozik azokra az esetekre, ahol visszáruzáskor hiányzik a termék tartozéka.

4. Az elállási jog nem vonatkozik az állateledelekre – illetve a táplálékkiegészítőkre, a kiegészítő táplálékokra, rágófalatokra vagy egyéb eledelekre, azokra az audió- vagy videóanyagokra vagy szoftverekre, amelyekről a megrendelő eltávolította a zárjegyet, továbbá nem vonatkozik azokra a szolgáltatásokra, amelyek átadására online került sor (pl. letölthető szoftverek és publikációk). Információkérésre, adatba való betekintés és reklamáció céljára az következő e-mail címet használja: office[at]gaspergroup.com

Árak

1. Alapvetően a megrendelt áruk vételára elfogadottnak tekintendő. Ezt az árat tartalmaznak az aktuális prospektusok, árlisták, az online shop, a GASPER GROUP® mindenkori legfrissebb kiadása vagy hasonló publikációja. A GASPER GROUP® fenntartja a jogot, hogy ellenőrizze, hogy a megrendelést üzleti partner vagy vásárló adta-e le. Státusztól (adott esetben hűségbónusszal rendelkező üzleti partner, vagy vásárló) függően a mindenkori árlistában feltüntetett árak érvényesek.

2. Ellenkező rendelkezés hiányában minden árra vonatkozó adat napi bruttó árat jelent, amely tartalmazza a törvényben meghatározott forgalmi adót, a szállítással felmerülő költségek nélkül, amennyiben ingyenes kézbesítés vonatkozik.

3. Amennyiben a szállítás során export- vagy importilleték merül fel, azt a megrendelő viseli. A kínált szállítások és szolgáltatások árai nem tartalmazzák a harmadik felek által felszámolt költségeket.

4. Az EK-n kívüli vásárlóknak történő értékesítéskor forgalmi adót nem számítunk fel, azonban a mindenkori behozatali vámot meg kell fizetniük. Az EK-n belüli vállalatnak történő értékesítéskor az adószám megadása esetén nem számítunk fel osztrák forgalmi adót, azonban e vállalatoknak saját országukban meg kell fizetniük a forgalmi adót.

5. A szállítás és csomagolás minden költségét a vásárló viseli, kivéve, ha a felek más költségfelosztásban állapodtak meg, vagy ha a költségeket az eladási ár már tartalmazza.

Szállítási feltételek

1. Normál esetben a szállításra a megrendeléstől számított néhány munkanapon belül sor kerül, de mindenesetre legkésőbb a megrendeléstől számított 30 napon belül. Amennyiben – a termék rendelkezésre állásának hiánya esetén – nem tudunk egy megrendelést befogadni, arról haladéktalanul tájékoztatjuk a vásárlót..

2. A szállítás a vásárló által megadott címre történik. Hibás, hiányos vagy pontatlan adatok megadása esetén a vásárló viseli az ebből keletkező költségeket.

Fizetési feltételek

1. A termék árának kifizetése rendszerint előre, vagy a megrendelés vásárló általi átvételekor történik. Amennyiben postai csekk átadására kerül sor, az összeg levonások nélkül és költségmentesen azonnal esedékes.

2. Késedelmes fizetés esetén évi 10%-os késedelmi kamatot számítunk fel. Késedelmes fizetés esetén a vásárló köteles megtéríteni a GASPER GROUP® vállalatnak a késedelmes fizetés miatt keletkező és a megfelelő jogérvényesítéshez szükséges felszólítási- és inkasszálási költségeket. A GASPER GROUP® fenntartja a jogot, hogy a késedelem által okozott magasabb kártérítési igényt érvényesítsen.

Jótállás és kártérítés

1. A jótállásra a törvényi rendelkezések vonatkoznak (a termék kézhezvételét követő 24 hónap).

2. A hibákat – anélkül, hogy a vásárlót, aki a fogyasztóvédelmi törvény értelmében vett fogyasztó, mulasztás esetén hátrányos jogi következmények érnék – lehetőleg szállításkor, illetve azok láthatóvá válásakor be kell jelenteni.

3. Jogosan kifogásolt hiba esetén a GASPERGROUP® választása szerint jogosult a hibát megszüntetni, vagy pótszállítást teljesíteni. Amennyiben a hiba megszüntetése kudarcot vall, vagy nem vagyunk abban a helyzetben, hogy pótszállítást tudjunk teljesíteni, a vásárló jogosult árleszállítást, vagy ha nem csekély hibáról van szó, a vásárlástól való elállást kérni. Azzal a vásárlóval szemben, aki a fogyasztóvédelmi törvény értelmében vett fogyasztó, a jótállásra vonatkozó törvényi rendelkezések az irányadók.

4. A GASPER GROUP® semmilyen felelősséget nem vállal a publikációkban szereplő adatok alaki vagy tartalmi pontosságáért.

5. A GASPER GROUP® kizárólag a szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott károkért vállal felelősséget, kivéve a személyi károkat. A következményes károk, valamint a pusztán vagyoni károk megtérítése a vállalattal szemben kizárt. Az enyhe vagy súlyos gondatlanság fennállását, amennyiben nem fogyasztói ügyletről van szó, a károsultnak kell bizonyítania.

6. A GASPER GROUP® nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért.

Tulajdonjog fenntartása

A GASPER GROUP® a teljes vételár beérkezéséig megtartja a megvásárolt termékek tulajdonjogát..

Adatvédelem

1. A GASPER GROUP® munkatársai az adatvédelmi törvény titoktartási kötelezettségének hatálya alá tartoznak.

2. A vásárló tudomásul veszi, hogy a vásárló szerződésben megadott adatait könyvelési célból és az ügyfélnyilvántartás céljából tároljuk és kezeljük. Az adatokat a törvényi előírások teljesítéséhez és a fizetési forgalom lebonyolítására használjuk. A vásárló adatait harmadik feleknek nem adjuk át, kivéve amennyiben ez feltétlenül szükséges a szerződéskötéshez. A GASPER GROUP® tájékoztatta szerződéses partnereit ezekről az adatvédelmi rendelkezésekről, és ennek megfelelően ezek rájuk nézve kötelezőek.

3. A vásárló hozzájárul ahhoz, hogy a GASPERGROUP® szolgáltatásairól és termékeiről (rendezvények, publikációk …) e-mailben is tájékoztatást kapjon. Ezt a hozzájárulását a vásárló bármikor visszavonhatja.

Illetékes bíróság és alkalmazandó jog

1. A jelen szerződés tekintetében az osztrák anyagi jog alkalmazandó az ENSZ áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló egyezményének kizárása mellett. Amennyiben a vásárló fogyasztó, a szokásos tartózkodási helye szerinti államnak a kötelező érvényű rendelkezései is alkalmazandók erre a szerződésre.

2. Vitás kérdésekben a GASPER GROUP® székhelyén illetékes bíróság rendelkezik kizárólagos illetékességgel. Amennyiben a vásárló nem a fogyasztóvédelmi törvény értelmében vett fogyasztó, minden olyan bíróság illetékessége megalapozott, amelynek illetékességi területébe tartozik a vásárló lakóhelye, szokásos tartózkodási helye, vagy foglalkoztatásának helye.

3. Az illetékes bíróság és a szerződés teljesítésének helye a GASPER GROUP® vállalat székhelye: A- 8230 Hartberg.

2013. október
Kurt Gasper ügyvezető

Adatvédelem a Fedor® – GASPER GROUP® vállalatoknál

Az adatvédelmi törvény értelmében vett felelős hely a Kurt Gasper GmbH vállalat.

Köszönjük a GASPER GROUP® vállalattal szembeni bizalmát. Megígérjük, hogy adatait kizárólag olyan célokra fogjuk használni, amelyekre közvetlenül vagy közvetve Ön megbízást ad. Folyamatosan azon fáradozunk, hogy technikailag és fizikailag minden tőlünk telhetőt megtegyünk adatainak védelme érdekében.

Mire használják az adataimat?

Sok olyan információt gyűjtünk és tárolunk, amelyet az internetes oldalainkon ad meg, vagy más formában (pl. klikkeléssel, vagy a megrendelés pillanatában az IP-címen keresztül) továbbít nekünk. Adatait a későbbiek során többek között megrendelésének teljesítésére használjuk. Adatait soha nem adjuk át külső vállalkozásoknak, kivéve egy logisztikai szolgáltatónak (például csomagkézbesítőnek a megrendelésének kiszállításához). A GASPER GROUP® mindenesetre fenntartja a jogot, hogy késedelmes fizetés esetén adatait átadja egy inkasszálással foglalkozó vállalatnak, gazdasági információs cégnek vagy egy megbízott ügyvédnek.

Jogi nyilatkozat

A tartalmakért vállalt felelősség

Oldalaink tartalmát a legnagyobb gondossággal állítottuk össze. Azonban a tartalmak pontosságáért, teljességéért és aktualitásáért nem tudunk garanciát vállalni. Szolgáltatóként ezeken az oldalakon közzétett saját tartalmakért az általános törvények szerint vagyunk felelősek. Az üzemeltető nem köteles a közvetített vagy tárolt idegen információkat ellenőrizni, vagy olyan körülmények után kutatni, amelyek törvénytelen tevékenyégre utalnak. Ez nem érinti az általános törvények szerint fennálló kötelezettségeket az információk eltávolítására vagy azok használatának megtiltására. Az erre vonatkozó felelősség azonban kizárólag egy konkrét jogsértésről való tudomásszerzés időpontjától lehetséges. Amennyiben ilyen jogsértés jut a tudomásunkra, az érintett tartalmakat haladéktalanul eltávolítjuk.

A hivatkozásokért vállalt felelősség

Ajánlatunk hivatkozásokat tartalmaz harmadik felek külső weboldalaira, amelyek tartalmát semmilyen módon nem tudjuk befolyásolni. Ezért ezekért az idegen tartalmakért semmilyen felelősséget nem tudunk vállalni. A hivatkozott oldalak tartalmáért mindig az adott oldalak szolgáltatója vagy üzemeltetője tartozik felelősséggel. A hivatkozott oldalakat a belinkelés időpontjában ellenőriztük esetleges jogsértések szempontjából. A belinkelés időpontjában nem azonosítottunk jogellenes tartalmakat. Azonban a hivatkozott oldalak tartós tartalmi ellenőrzése jogsértésre utaló konkrét jelek nélkül nem várható el. Amennyiben jogsértés jut a tudomásunkra, az érintett hivatkozásokat haladéktalanul eltávolítjuk.

Felelősséget kizáró nyilatkozat

Az üzemeltető semmilyen esetben sem vállal felelősséget a jelen weboldalon szereplő adatok és információk használatból vagy azok rendelkezésre állásának hiányából eredő közvetlen, közvetett vagy egyéb károkért (ideértve a következményes vagy indirekt károkat vagy az elmaradt hasznot), függetlenül azok okaitól, amennyiben az jogilag megengedett.

Szerzői jog

Az oldal üzemeltetője által ezeken az oldalakon létrehozott tartalmak és alkotások az osztrák szerzői jog hatálya alá tartoznak. Azok sokszorosításához, szerkesztéséhez, terjesztéséhez és hasznosításuk minden módjához a szerzői jog határain túl az adott szerző, illetve létrehozó írásos hozzájárulása szükséges. Ezen oldal letöltött és másolt változata kizárólag magáncélú felhasználásra engedélyezett, kereskedelmi felhasználása tilos. Amennyiben a jelen oldalon szereplő tartalmakat nem az üzemeltető hozta létre, tiszteletben kell tartani az adott harmadik fél szerzői jogát. A harmadik felek tartalmát különösen ilyenként jelöljük meg. Amennyiben ennek ellenére Ön szerzőijog-sértést vesz észre, kérjük, jelezze ezt nekünk. Amennyiben jogsértés jut a tudomásunkra, az érintett tartalmakat haladéktalanul eltávolítjuk. A jelen weboldal idegen framekben történő megjelenítése kizárólag írásos engedéllyel megengedett.

Adatvédelem

Weboldalunk használata rendszerint személyes adatok megadása nélkül is lehetséges. Amennyiben oldalainkon személyes adatokat gyűjtünk (például nevet, címet vagy e-mail címet), az – amennyiben lehetséges – mindig önkéntes alapon történik. Ezeket az adatokat az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül nem adjuk tovább harmadik feleknek. Felhívjuk figyelmét arra, hogy az interneten keresztül történő adatátvitel (pl. e-mailes kommunikáció) biztonsági réseket tartalmazhat. Az adatok harmadik felek általi hozzáféréssel szembeni teljes körű védelme nem lehetséges. Az impresszumra vonatkozó kötelezettség keretében nyilvánosságra hozott kapcsolati adatok felhasználását harmadik felek által nem kifejezetten kért reklám és tájékoztató anyagok megküldése céljából ezúton kifejezetten megtiltjuk. Az oldalak üzemeltetői kifejezetten fenntartják a jogot, hogy jogi lépéseket tegyenek kéretlen rekláminformációk, esetleg levélszemét útján történő megküldése esetén. Források: Disclaimer , eRecht24, de

Adatvédelmi nyilatkozat a Facebook-pluginek (Like-gomb) használatához

Oldalainkon a Facebook (1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA) közösségi oldal pluginjei vannak beépítve. A Facebook-pluginek a Facebook logóról vagy a „Like-gombról” („Tetszik”) ismerhetők fel oldalainkon. A következő oldalon olvashat egy összefoglalást a Facebook-plugineről: http://developers.facebook.com/docs/plugins/. Amikor meglátogatja oldalainkat, a pluginen keresztül közvetlen kapcsolat jön létre az Ön böngészője és a Facebook szervere között. A Facebook ezen keresztül információt kap arról, hogy Ön az IP-címével meglátogatta az oldalainkat. Amikor rákattint a Facebook „Like-gombra”, miközben be van jelentkezve a Facebook-fiókjába, az oldalaink tartalmait összekapcsolhatja a Facebook-profiljával. Ezzel a Facebook oldalaink meglátogatását hozzá tudja rendelni az Ön felhasználói fiókjához. Felhívjuk a figyelmét, hogy az oldalak szolgáltatójaként nem szerzünk tudomást az átvitt adatok tartalmáról, valamint azok Facebook általi használatáról. Ezzel kapcsolatban bővebb információt a Facebook adatvédelmi nyilatkozatában olvashat a következő címen: http://hu-hu.facebook.com/policy.php Amennyiben nem szeretné, hogy a Facebook az oldalaink meglátogatását hozzárendelje az Ön felhasználói fiókjához, kérjük, jelentkezzen ki a Facebook-fiókjából.

Adatvédelmi nyilatkozat a Google Analytics használatához

Ez a weboldal a Google Inc. („Google”) egyik webelemző szolgáltatását, a Google Analytics-et használja. A Google Analytics úgynevezett „sütiket” használ, amelyek az Ön számítógépén tárolt szöveges fájok, és amelyek lehetővé teszik a weboldal Ön általi használatának elemzését. A sütik által létrehozott információk a weboldal Ön általi használatára vonatkozóan rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek, és azokat ott tárolják. Amennyiben aktiválja az IP-cím névtelenítését ezen a weboldalon, IP-címét a Google előzetesen lerövidíti az EU tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodáshoz csatlakozott egyéb államokban.

Teljes IP-címe csak kivételes esetekben kerül a Google egyik USA-beli szerverére, ahol megtörténik a lerövidítése. E weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra használja fel, hogy kiértékelje a weboldal Ön általi használatát, hogy jelentéseket állítson össze a weboldalon végzet tevékenységekről, és további szolgáltatásokat nyújtson a weboldal üzemeltetőjének a weboldal használatával és az internethasználattal kapcsolatban. A Google Analytics keretében az Ön böngészője által átadott IP-címet nem kapcsolják össze a Google-tól származó egyéb adatokkal. A sütik tárolását a böngészőjének megfelelő beállításain keresztül megakadályozhatja, azonban felhívjuk a figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy nem tudja a weboldal minden funkcióját teljes körűen használni. Ezenkívül a sütik által létrehozott és a weboldal használatára vonatkozó adatainak (ideértve az IP-címét is) rögzítését és Google általi kezelését megakadályozhatja a következő böngésző-plugin letöltésével és telepítésével: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Adatvédelmi nyilatkozat a Google Adsense használatához

Ez a weboldal a Google Inc. („Google”) egyik hirdető szolgáltatását, a Google Adsense-et használja. A Google Adsense úgynevezett „sütiket” használ, amelyek az Ön számítógépén tárolt szöveges fájok, és amelyek lehetővé teszik a weboldal használatának elemzését. A Google AdSense úgynevezett webjelzőket (web beacon, láthatatlan grafikákat) is használ. E webjelzőkön keresztül kiértékelhetők az olyan információk, mint az oldal látogatói forgalma.
A sütik és webjelzők által létrehozott információk a weboldal használatára (ideértve az Ön IP-címét is) és a reklámformátumok átadására vonatkozóan rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek, és azokat ott tárolják. Ezeket az információkat a Google továbbadhatja a Google szerződéses partnereinek. A Google az Ön IP-címét azonban nem fogja az Önről tárolt egyéb adatokkal összekapcsolni.
A sütik telepítését a böngészőjének megfelelő beállításain keresztül megakadályozhatja, azonban felhívjuk a figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy nem tudja a weboldal minden funkcióját teljes körűen használni. A weboldal használatával Ön hozzájárul ahhoz, hogy az Önről gyűjtött adatokat a Google az előzőekben ismertetett módon feldolgozza, és az előzőekben említett célra felhasználja.
Adatvédelmi nyilatkozat a Google +1 használatához, és az adatok rögzítése és továbbadása: A Google +1-gomb segítségével Ön információkat tehet világszerte közzé. A Google +1-gombon keresztül Ön, és a többi felhasználó személyreszabott tartalmakat kap a Google-tól és partnereinktől. A Google egyaránt tárolja azokat az információkat, amelyeket Ön egy +1 tartalomhoz adott meg, valamint információkat azokról az oldalakról, amelyeket Ön a +1-re kattintással tekintett meg. Az Ön +1 információi profilnevével és fotóival együtt megjelenhetnek a Google-szolgáltatásokban, mint például keresések eredményei között vagy a Google-profiljában, vagy egyéb helyeken a weboldalakon és az internetes listázások között. A Google rögzíti a +1-tevékenységére vonatkozó információkat, hogy javítsa a Google szolgáltatásokat az Ön és más felhasználók számára. A Google +1-gomb használatához egy világszerte látható, nyilvános Google-profilra van szüksége, amely legalább egy a profil számára választott nevet tartalmaz. Ezt a nevet fogja minden Google-szolgáltatás használni. Néhány esetben ez a név egy olyan másik nevet is helyettesíthet, amelyet a Google-fiókján keresztül tartalomrészeknél használt. Google-profiljának személyazonossága megmutatható azoknak a felhasználóknak, akik ismerik az Ön e-mail címét vagy rendelkeznek Önnel kapcsolatos egyéb azonosító adatokkal.
A rögzített információk felhasználása: A fent ismertetett felhasználási célok mellett az Ön által rendelkezésre bocsátott információkat az érvényben lévő Google-adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelően használják fel. A Google lehetőség szerint összefoglalt statisztikákat tesz közzé a felhasználók +1-tevékenységéről, illetve adja ezeket tovább a felhasználóknak és a partnereinek, mint pl. kiadóknak, hirdetési alapoknak vagy kapcsolódó weboldalaknak.
Adatvédelmi nyilatkozat a Twitter használatához Oldalainkon a Twitter alkalmazás funkciói kerültek beépítésre. Ezeket a funkciókat a Twitter Inc. (1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.), Twitter, nyújtja. A Twitter használatával és a „Re-Tweet” funkcióval az Ön által meglátogatott weboldalak összekapcsolódnak Twitter-fiókjával, és az más felhasználók előtt ismertté válik. Ennek során a Twitterhez történő adatátvitelre is sor kerül. Felhívjuk a figyelmét, hogy az oldalak szolgáltatójaként nem szerzünk tudomást az átvitt adatok tartalmáról, valamint azok Twitter általi használatáról. Erre vonatkozó bővebb információt a Twitter adatvédelmi nyilatkozatában olvashat: http://twitter.com/privacy.
A Twitteren az adatvédelmi beállításait a fiókbeállítások között módosíthatja: http://twitter.com/account/settings.
Forráshivatkozás: eRecht24 adatvédelmi nyilatkozat a Facebookhoz, adatvédelmi nyilatkozat a Google Analytics-hez, eRecht24 adatvédelmi nyilatkozat Google Adsense, adatvédelmi nyilatkozat a Google +1-hez, adatvédelmi nyilatkozat a Twitterhez
A weboldal használatával összefüggő minden vitás kérdés esetén az illetékes bíróság az üzemeltető székhelyén illetékességgel rendelkező bíróság, amennyiben a felhasználó egy kereskedő, egy közjogi jogi személy vagy közjogi különvagyont képviselő jogi személy.

Adatvédelemre vonatkozó kérdéseivel kapcsolatban ügyfélszolgálatunk szívesen áll az Ön rendelkezésére.