Varovanje podatkov pri Fedor® – GASPER GROUP®

Za varovanje podatkov je v smislu avstrijskega Zakona o varovanju podatkov odgovorno podjetje Kurt Gasper GmbH.

Zahvaljujemo se vam za zaupanje, ki ste ga izkazali podjetju GASPER GROUP®. Zagotavljamo vam, da bomo vaše podatke uporabljali izključno v namene, ki ste jih neposredno ali posredno naročili. Nenehno si prizadevamo za optimalno zaščito vaših podatkov v tehničnem in fizičnem smislu.

V katere namene bodo vaši podatki uporabljeni?

Zajemamo in hranimo veliko podatkov, ki ste jih vnesli na naši spletni strani oziroma nam jih posredujete na kakršenkoli drugačen način (npr. s kliki, IP naslov ob naročilu). Vaši podatki se v nadaljevanju med drugim uporabljajo za izvedbo vašega naročila. Vaših podatkov nikoli ne posredujemo tujim podjetjem, razen v primeru, ko gre za ponudnika logističnih storitev (na primer dostavljavci paketov za pošiljanje vašega naročila). Podjetje GASPER GROUP® si pridržuje pravico, da vaše podatke v primeru zamude plačila posreduje podjetju za izterjavo, uradu za pridobivanje podatkov o gospodarskih subjektih ali pooblaščenemu odvetniku.

Z vprašanji v zvezi z varovanjem podatkov se lahko obrnete na našo Službo za stranke.

Splošni pogoji poslovanja – GASPER GROUP®

Območje veljavnosti

1.       V nadaljevanju navedeni „Splošni pogoji poslovanja“ (AGB) veljajo v različici, ki je veljala na dan naročila za vse kupoprodajne pogodbe med podjetjem GASPER GROUP® in njegovimi strankami za nakupe izdelkov v spletni trgovini. Vsi odstopajoči dogovori veljajo samo v pisni obliki. Z oddajo naročila se stranka strinja s predmetnimi Splošnimi pogoji poslovanja in se zavezuje, da jih bo upoštevala.

2.       Če posamezna določila teh splošnih pogojev zaradi zavezujočih zakonskih predpisov (še posebej določil Zakona o varstvu potrošnikov (KSchG)) v celoti ali delno niso veljavna, to ne vpliva na veljavnost ostalih določil v predmetnih splošnih pogojih. 

Podpis pogodbe

GASPER GROUP® si pridržuje pravico do vsebinskih sprememb svoje ponudbe . Pogodba je sklenjena s prevzemom naročila s strani GASPERGROUP® in sicer s poslanim potrdilom naročila po pošti, faksu ali elektronski pošti ali neposredno z oddano pošiljko naročenih izdelkov.

Pogodbeni jezik

Vsebina pogodbe, vse ostale informacije, služba za stranke in obravnavanje pritožb poteka vseskozi v nemškem jeziku. 

Odstopna pravica pri prodaji na daljavo

1.       Stranke, ki so potrošniki v smislu Zakona o varstvu potrošnikov (KSchG), lahko v 14. dneh od prevzema izdelka odstopijo od nakupa brez navedbe razlogov. Zadostuje, če je izjava o odstopu od nakupa brez navedbe razlogov poslana v navedenem roku.

2.       V primeru odstopa od nakupa se vračilo kupnine izvaja ob istočasnem vračilu izdelkov s strani stranke, pod pogojem, da so izdelki vrnjeni v neuporabljenem stanju, kot novi in primerni za ponovno prodajo. Stroške vračila nosi stranka.

3.       Če so na izdelkih sledovi uporabe ali so poškodovani, bo podjetje GASPER GROUP® na podlagi zmanjšane vrednosti zaračunalo ustrezno odškodnino. Enako velja, če ob vračilu izdelka manjka dodatna oprema.

4.       Odstopna pravica ne velja za hrano za živali oz. prehranske dodatke – dopolnilno hrano za živali, žvečljivih izdelkov ali drugih prehranskih izdelkov, za avdio- in videoposnetke ali programsko opremo, na katerih je naročnik odstranil pečat, nadalje za storitve, ki so bile posredovane preko spleta (npr. programska oprema in naložene publikacije). V zvezi z dodatnimi informacijami, podatki in pritožbami pišite na: office(at)gaspergroup.com. 

Cene

1.       Praviloma velja tista nakupna cena za naročene izdelke, ki je navedena v aktualnih katalogih, cenikih, spletni trgovini, v vsakokratni zadnji izdaji in podobnih publikacijah podjetja  GASPER GROUP®.  Podjetje GASPER GROUP® si pridržuje pravico do preverjanja, ali je bilo naročilo izvedeno za poslovnega partnerja ali stranko. Odvisno od statusa (poslovni partner, morebiti z bonusom zvestobe ali stranka) veljajo v cenikih navedene cene.

2.       V kolikor ni navedeno drugače, so vse navedene cene dnevne bruto cene z DDV in  ne vsebujejo stroškov pošiljanja, če ni zagotovljena brezplačna dostava.

3.       Če je pošiljanje povezano z nastankom izvoznih ali uvoznih stroškov, le-te nosi naročnik. Cene blaga in storitev ne vsebujejo stroškov, ki jih zaračunavajo tretje osebe.

4.       Pri prodaji izdelkov strankam izven Evropske skupnosti se DDV ne obračunava, potrebno pa je plačati stroške uvoza po predpisih zadevne države. Pri prodaji izdelkov podjetjem znotraj EU se ob predložitvi potrdila o dodeljeni ID-št. za DDV avstrijski DDV ne obračunava, odvaja pa se prometni davek v lastni državi.

5.       Vse stroške pošiljanja in embalaže nosi kupec, razen če je bilo dogovorjeno drugače ali pa so ti stroški že vključeni v prodajno ceno. 

Pogoji dobave

1.       Dobava se običajno izvede v nekaj delovnih dneh od datuma naročila, v vsakem primeru pa najkasneje v 30. dneh. Stranki nemudoma sporočimo, če naročila ni mogoče prevzeti, ker npr. izdelek ni razpoložljiv.

2.       Dobava se izvede na naslov, ki ga je stranka navedla. Ob navedbi nepravilnih, nepopolnih ali nejasnih podatkov, nosi stranka vse posledične stroške. 

Plačilni pogoji

1.       Plačilo izdelka se praviloma izvede vnaprej oziroma ob prevzemu. Če naročnik prejme položnico, jo je potrebno poravnati takoj in brez odbitkov.

2.       V primeru zamude plačila se obračunavajo zamudne obresti v višini 10% letno. Stranka je v primeru zamude plačila dolžna podjetju GASPER GROUP® poravnati celotne stroške opominjanja in izterjave, ki so nastali iz tega naslova. Podjetje GASPER GROUP® si pridržuje pravico do uveljavljanja višjega nadomestila škode zaradi zamude plačila. 

Garancija in izplačilo odškodnine

1.       Garancija velja v skladu z zakonskimi določili (24 mesecev od prevzema izdelka).

2.       Pomanjkljivosti je treba javiti nemudoma ob dobavi oz. ko so bile opažene. To ni povezano z negativnimi pravnimi posledicami za stranko, ki je potrošnik v smislu Zakona o varstvu potrošnikov (KSchG).

3.       V primeru upravičeno reklamirane pomanjkljivosti, bo podjetje GASPERGROUP® po vaši izbiri odpravilo pomanjkljivost oziroma vam zamenjalo izdelek. Če popravilo ni uspešno ali podjetje GASPERGROUP® ne more zamenjati izdelka, je stranka upravičena do znižanja cene ali, če ne gre za neznatne pomanjkljivosti, do menjave. Napram strankam, potrošnikom v smislu Zakona o varstvu potrošnikov (KSchG), veljajo zakonska določila v zvezi z garancijo.

4.       Za formalno ali vsebinsko pravilnost podatkov v publikacijah podjetje GASPER GROUP® ne prevzema odgovornosti.

5.       Podjetje GASPER GROUP® odgovarja samo za škodo v primeru naklepa in hude malomarnosti, z izjemo poškodb oseb. Nadomestilo posledične škode zaradi pomanjkljivosti in čiste premoženjske škode podjetjem je izključeno. Obstoj lažje oz. hude malomarnosti mora dokazovati oškodovanec, v kolikor ne gre za prodajo končnemu potrošniku.

6.       Podjetje GASPER GROUP® ne odgovarja za škodo zaradi nepravilne uporabe. 

Pridržek lastništva

Podjetje GASPER GROUP® ostaja lastnik predmeta nakupa do prejema celotne kupnine. 

Varstvo podatkov

1.       Za sodelavce podjetja GASPER GROUP® velja obveznost varovanja podatkov skladno z Zakonom o varovanju podatkov.

2.       Stranka je seznanjena, da bodo v pogodbi navedeni osebni podatki shranjeni in obdelani za namene knjigovodstva in vodenja evidenc o strankah. Podatki se uporabljajo za izpolnitev zakonskih predpisov in za izvajanje plačilnega prometa. Podatkov strank ne posredujemo tretjim osebam, razen če je nujno potrebno za uresničitev pogodbe. Pogodbeni partnerji podjetja GASPER GROUP® so v zvezi s temi določili o varovanju podatkov poučeni in ustrezno zavezani.

3.       Stranka soglaša z obveščanjem o storitvah in izdelkih podjetja GASPER GROUP® (prireditve, publikacije …) tudi preko elektronske pošte. To soglasje lahko stranka kadarkoli prekliče. 

Sodna pristojnost in veljavno pravo

1.       Za to pogodbo velja avstrijsko materialno pravo ob izključitvi kupnega prava ZN. Če je stranka potrošnik, se za to pogodbo uporabljajo tudi zavezujoča pravna določila države njenega običajnega bivanja.

2.       Za reševanje sporov je izključno pristojno sodišče v kraju sedeža podjetja GASPER GROUP®. Če je stranka potrošnik v smislu Zakona o varstvu potrošnikov (KSchG), je pristojno sodišče v kraju njenega stalnega prebivališča, običajnega bivanja ali zaposlitve.

3.       odna pristojnost in kraj izpolnitve pogodbe je sedež podjetja GASPER GROUP® v A- 8230 Hartberg.

Oktober  2013
Direktor Kurt Gasper